هیزم


english

1 general:: firewood

transnet.ir


معنی کلمه هیزم ، معنی اصطلاح هیزم ، به هیزم چی می گن؟ ، هیزم چی می شه؟، واژه هیزم ، معادل هیزم ، هیزم synonym , هیزم definition , هیزم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 359 میلی ثانیه.