هیکل


english

1 general:: body, physique

transnet.ir


معنی کلمه هیکل ، معنی اصطلاح هیکل ، به هیکل چی می گن؟ ، هیکل چی می شه؟، واژه هیکل ، معادل هیکل ، هیکل synonym , هیکل definition , هیکل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 509 میلی ثانیه.