هیکل تراشی


english

1 general:: sculpting, statuary

transnet.ir


معنی کلمه هیکل تراشی ، معنی اصطلاح هیکل تراشی ، به هیکل تراشی چی می گن؟ ، هیکل تراشی چی می شه؟، واژه هیکل تراشی ، معادل هیکل تراشی ، هیکل تراشی synonym , هیکل تراشی definition , هیکل تراشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 437 میلی ثانیه.