و


english

1 general:: and

transnet.ir


معنی کلمه و ، معنی اصطلاح و ، به و چی می گن؟ ، و چی می شه؟، واژه و ، معادل و ، و synonym , و definition , و meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 235 میلی ثانیه.