و


english

1 general:: and

worldtranslators.net


معنی کلمه و ، معنی اصطلاح و ، به و چی می گن؟ ، و چی می شه؟، واژه و ، معادل و ، و synonym , و definition , و meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 324 میلی ثانیه.