و اقباض


english

1 Law:: giving and taking delivery (of); give and take delivery ofقبض و اقباض مال مورد انتقال traditio (Lat); tradition (Lat) : in the civil law, delivery; transfer or possession. ‘Tradition’ is a close translation or formation from the Latin ‘traditio.’

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و اقباض ، معنی اصطلاح و اقباض ، به و اقباض چی می گن؟ ، و اقباض چی می شه؟، واژه و اقباض ، معادل و اقباض ، و اقباض synonym , و اقباض definition , و اقباض meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 570 میلی ثانیه.