و جز آنها


english

1 Law:: et cetera, etc; et cetera, et cetera, et cetera; and such; and suchlike; and others of similar kind, description or character

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و جز آنها ، معنی اصطلاح و جز آنها ، به و جز آنها چی می گن؟ ، و جز آنها چی می شه؟، واژه و جز آنها ، معادل و جز آنها ، و جز آنها synonym , و جز آنها definition , و جز آنها meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.