و مابعد


english

1 Law:: et seq : and the following; and what comes or follows next

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و مابعد ، معنی اصطلاح و مابعد ، به و مابعد چی می گن؟ ، و مابعد چی می شه؟، واژه و مابعد ، معادل و مابعد ، و مابعد synonym , و مابعد definition , و مابعد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 447 میلی ثانیه.