داستان آبیدیک

پ


پا
http://abidic.com/word/پا

feet

پا اردکی
http://abidic.com/word/پا اردکی

duckfooted

پا بپا کردن
http://abidic.com/word/پا بپا کردن

delay

پا برجای
http://abidic.com/word/پا برجای

established

پا بلند
http://abidic.com/word/پا بلند

long-legged

پا بمیان گذاشتن
http://abidic.com/word/پا بمیان گذاشتن

mediate

پا بند
http://abidic.com/word/پا بند

fetter

پا به فرار گذاردن
http://abidic.com/word/پا به فرار گذاردن

flee

پا به فرار گذاشتن
http://abidic.com/word/پا به فرار گذاشتن

flee

پا دادن
http://abidic.com/word/پا دادن

happen

پا رو در جایی گذاشتن
http://abidic.com/word/پا رو در جایی گذاشتن

set foot in somewhere

پا شدن
http://abidic.com/word/پا شدن

get up

پا گذاشتن
http://abidic.com/word/پا گذاشتن

step

پا کوفتن
http://abidic.com/word/پا کوفتن

footslog

پائی
http://abidic.com/word/پائی

pedalled

پائیز
http://abidic.com/word/پائیز

fall

پائیزه
http://abidic.com/word/پائیزه

automnal

پائین افتادن
http://abidic.com/word/پائین افتادن

fall

پائین رفتن
http://abidic.com/word/پائین رفتن

descend

پاافزار
http://abidic.com/word/پاافزار

shoes

پابپا ور کردن
http://abidic.com/word/پابپا ور کردن

loiter

پابرجا
http://abidic.com/word/پابرجا

solid

پابرجا ماندن
http://abidic.com/word/پابرجا ماندن

last

پابرجا کردن
http://abidic.com/word/پابرجا کردن

fix

پابرجای
http://abidic.com/word/پابرجای

steadiness

پابرچین
http://abidic.com/word/پابرچین

slowly

پابرسر
http://abidic.com/word/پابرسر

cephalopod

پابرهنه
http://abidic.com/word/پابرهنه

barefoot

پابزمین کوبیدن
http://abidic.com/word/پابزمین کوبیدن

stamp

پابست
http://abidic.com/word/پابست

interested


معنی کلمه پ ، معنی اصطلاح پ ، به پ چی می گن؟ ، پ چی می شه؟، واژه پ ، معادل پ ، پ synonym , پ definition , پ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 128 میلی ثانیه.