داستان آبیدیک

چ


چابک
http://abidic.com/word/چابک

quick

چابک سوار
http://abidic.com/word/چابک سوار

jockey

چابک وزرنگ
http://abidic.com/word/چابک وزرنگ

fly

چابکی
http://abidic.com/word/چابکی

quickness

چاپ
http://abidic.com/word/چاپ

published by

چاپ افست
http://abidic.com/word/چاپ افست

offset printing

چاپ پارچه
http://abidic.com/word/چاپ پارچه

printing

چاپ تازه
http://abidic.com/word/چاپ تازه

recension

چاپ جدید
http://abidic.com/word/چاپ جدید

reprint

چاپ زدن
http://abidic.com/word/چاپ زدن

print

چاپ زن
http://abidic.com/word/چاپ زن

fibster

چاپ شده
http://abidic.com/word/چاپ شده

printed

چاپ کردن
http://abidic.com/word/چاپ کردن

print

چاپار
http://abidic.com/word/چاپار

messenger

چاپارخانه
http://abidic.com/word/چاپارخانه

post office

چاپچی
http://abidic.com/word/چاپچی

printer

چاپخانه
http://abidic.com/word/چاپخانه

press

چاپگر
http://abidic.com/word/چاپگر

printer

چاپگر زنجیری
http://abidic.com/word/چاپگر زنجیری

chain printer

چاپلوس
http://abidic.com/word/چاپلوس

sycophant

چاپلوسانه
http://abidic.com/word/چاپلوسانه

flatteringly

چاپلوسی
http://abidic.com/word/چاپلوسی

sycophancy

چاپلوسی کردن
http://abidic.com/word/چاپلوسی کردن

flatter

چاپی
http://abidic.com/word/چاپی

printed

چاپیدن
http://abidic.com/word/چاپیدن

plunder

چاتانوگا
http://abidic.com/word/چاتانوگا

Chatanooga

چاتمه
http://abidic.com/word/چاتمه

stack pile

چاتمه زدن
http://abidic.com/word/چاتمه زدن

pile arms

چاتمه فنگ
http://abidic.com/word/چاتمه فنگ

pile arms

چاچولباز
http://abidic.com/word/چاچولباز

quack

چاچولبازی
http://abidic.com/word/چاچولبازی

quackery

چاخان
http://abidic.com/word/چاخان

liar

چاخان کردن
http://abidic.com/word/چاخان کردن

flatter


معنی کلمه چ ، معنی اصطلاح چ ، به چ چی می گن؟ ، چ چی می شه؟، واژه چ ، معادل چ ، چ synonym , چ definition , چ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 79 میلی ثانیه.