چابک


english

1 general:: quick, rapid, agile

transnet.ir


معنی کلمه چابک ، معنی اصطلاح چابک ، به چابک چی می گن؟ ، چابک چی می شه؟، واژه چابک ، معادل چابک ، چابک synonym , چابک definition , چابک meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 375 میلی ثانیه.