چابکی


english

1 general:: quickness

transnet.ir

2 general:: agility

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه چابکی ، معنی اصطلاح چابکی ، به چابکی چی می گن؟ ، چابکی چی می شه؟، واژه چابکی ، معادل چابکی ، چابکی synonym , چابکی definition , چابکی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 500 میلی ثانیه.