چاتمه


english

1 general:: stack pile

transnet.ir


معنی کلمه چاتمه ، معنی اصطلاح چاتمه ، به چاتمه چی می گن؟ ، چاتمه چی می شه؟، واژه چاتمه ، معادل چاتمه ، چاتمه synonym , چاتمه definition , چاتمه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 396 میلی ثانیه.