چاتمه زدن


english

1 general:: pile arms

transnet.ir


معنی کلمه چاتمه زدن ، معنی اصطلاح چاتمه زدن ، به چاتمه زدن چی می گن؟ ، چاتمه زدن چی می شه؟، واژه چاتمه زدن ، معادل چاتمه زدن ، چاتمه زدن synonym , چاتمه زدن definition , چاتمه زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 276 میلی ثانیه.