چاخان کردن


english

1 general:: flatter

transnet.ir


معنی کلمه چاخان کردن ، معنی اصطلاح چاخان کردن ، به چاخان کردن چی می گن؟ ، چاخان کردن چی می شه؟، واژه چاخان کردن ، معادل چاخان کردن ، چاخان کردن synonym , چاخان کردن definition , چاخان کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 338 میلی ثانیه.