چادر زدن


english

1 general:: pitch tent, encamp

transnet.ir


معنی کلمه چادر زدن ، معنی اصطلاح چادر زدن ، به چادر زدن چی می گن؟ ، چادر زدن چی می شه؟، واژه چادر زدن ، معادل چادر زدن ، چادر زدن synonym , چادر زدن definition , چادر زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 277 میلی ثانیه.