چادر نشینی


english

1 general:: nomadism

transnet.ir


معنی کلمه چادر نشینی ، معنی اصطلاح چادر نشینی ، به چادر نشینی چی می گن؟ ، چادر نشینی چی می شه؟، واژه چادر نشینی ، معادل چادر نشینی ، چادر نشینی synonym , چادر نشینی definition , چادر نشینی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.