چاپ افست


english

1 general:: offset printing

transnet.ir


معنی کلمه چاپ افست ، معنی اصطلاح چاپ افست ، به چاپ افست چی می گن؟ ، چاپ افست چی می شه؟، واژه چاپ افست ، معادل چاپ افست ، چاپ افست synonym , چاپ افست definition , چاپ افست meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 249 میلی ثانیه.