داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.