چاپ کردن


english

1 general:: print

transnet.ir

2 Law:: vt print; publish

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه چاپ کردن ، معنی اصطلاح چاپ کردن ، به چاپ کردن چی می گن؟ ، چاپ کردن چی می شه؟، واژه چاپ کردن ، معادل چاپ کردن ، چاپ کردن synonym , چاپ کردن definition , چاپ کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 209 میلی ثانیه.