چاپار

čâ-pâr


english

1 general:: messenger

transnet.ir

2 Law:: courier; runner; express

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه چاپار ، معنی اصطلاح چاپار ، به چاپار چی می گن؟ ، چاپار چی می شه؟، واژه چاپار ، معادل چاپار ، چاپار synonym , چاپار definition , چاپار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 363 میلی ثانیه.