چاپخانه

čâp-x(-ne


english

1 general:: press, printing house

transnet.ir

2 Law:: printing house; press

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه چاپخانه ، معنی اصطلاح چاپخانه ، به چاپخانه چی می گن؟ ، چاپخانه چی می شه؟، واژه چاپخانه ، معادل چاپخانه ، چاپخانه synonym , چاپخانه definition , چاپخانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 202 میلی ثانیه.