چاپلوس


english

1 general:: sycophant

transnet.ir


معنی کلمه چاپلوس ، معنی اصطلاح چاپلوس ، به چاپلوس چی می گن؟ ، چاپلوس چی می شه؟، واژه چاپلوس ، معادل چاپلوس ، چاپلوس synonym , چاپلوس definition , چاپلوس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 385 میلی ثانیه.