چاپلوسی


english

1 general:: sycophancy

transnet.ir


معنی کلمه چاپلوسی ، معنی اصطلاح چاپلوسی ، به چاپلوسی چی می گن؟ ، چاپلوسی چی می شه؟، واژه چاپلوسی ، معادل چاپلوسی ، چاپلوسی synonym , چاپلوسی definition , چاپلوسی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 224 میلی ثانیه.