چاپلوسی کردن


english

1 general:: flatter

transnet.ir


معنی کلمه چاپلوسی کردن ، معنی اصطلاح چاپلوسی کردن ، به چاپلوسی کردن چی می گن؟ ، چاپلوسی کردن چی می شه؟، واژه چاپلوسی کردن ، معادل چاپلوسی کردن ، چاپلوسی کردن synonym , چاپلوسی کردن definition , چاپلوسی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 349 میلی ثانیه.