کائولین


english

1 general:: kaolinite

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه کائولین ، معنی اصطلاح کائولین ، به کائولین چی می گن؟ ، کائولین چی می شه؟، واژه کائولین ، معادل کائولین ، کائولین synonym , کائولین definition , کائولین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 432 میلی ثانیه.