کابل اتصال


english

1 general:: connection cable

transnet.ir


معنی کلمه کابل اتصال ، معنی اصطلاح کابل اتصال ، به کابل اتصال چی می گن؟ ، کابل اتصال چی می شه؟، واژه کابل اتصال ، معادل کابل اتصال ، کابل اتصال synonym , کابل اتصال definition , کابل اتصال meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 438 میلی ثانیه.