کابل بازدار هواپیما


english

1 general:: aircraft arresting cable

transnet.ir


معنی کلمه کابل بازدار هواپیما ، معنی اصطلاح کابل بازدار هواپیما ، به کابل بازدار هواپیما چی می گن؟ ، کابل بازدار هواپیما چی می شه؟، واژه کابل بازدار هواپیما ، معادل کابل بازدار هواپیما ، کابل بازدار هواپیما synonym , کابل بازدار هواپیما definition , کابل بازدار هواپیما meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 439 میلی ثانیه.