کابل فرست گیر


english

1 general:: transceiver cable

worldtranslators.net


معنی کلمه کابل فرست گیر ، معنی اصطلاح کابل فرست گیر ، به کابل فرست گیر چی می گن؟ ، کابل فرست گیر چی می شه؟، واژه کابل فرست گیر ، معادل کابل فرست گیر ، کابل فرست گیر synonym , کابل فرست گیر definition , کابل فرست گیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 321 میلی ثانیه.
بنر موبایل