کابل فرمان


english

1 general:: control cable

transnet.ir


معنی کلمه کابل فرمان ، معنی اصطلاح کابل فرمان ، به کابل فرمان چی می گن؟ ، کابل فرمان چی می شه؟، واژه کابل فرمان ، معادل کابل فرمان ، کابل فرمان synonym , کابل فرمان definition , کابل فرمان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 381 میلی ثانیه.