کابل فشار قوی


english

1 general:: high voltage cable

transnet.ir


معنی کلمه کابل فشار قوی ، معنی اصطلاح کابل فشار قوی ، به کابل فشار قوی چی می گن؟ ، کابل فشار قوی چی می شه؟، واژه کابل فشار قوی ، معادل کابل فشار قوی ، کابل فشار قوی synonym , کابل فشار قوی definition , کابل فشار قوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 540 میلی ثانیه.