کابل کشنده


english

1 general:: haul rope

worldtranslators.net


معنی کلمه کابل کشنده ، معنی اصطلاح کابل کشنده ، به کابل کشنده چی می گن؟ ، کابل کشنده چی می شه؟، واژه کابل کشنده ، معادل کابل کشنده ، کابل کشنده synonym , کابل کشنده definition , کابل کشنده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 400 میلی ثانیه.
بنر موبایل