کابین تلفن


english

1 general:: telephone booth

transnet.ir


معنی کلمه کابین تلفن ، معنی اصطلاح کابین تلفن ، به کابین تلفن چی می گن؟ ، کابین تلفن چی می شه؟، واژه کابین تلفن ، معادل کابین تلفن ، کابین تلفن synonym , کابین تلفن definition , کابین تلفن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 452 میلی ثانیه.