کابینه

kâ-bi-ne


english

1 general:: cabinet

transnet.ir

2 Law:: cabinet; council of ministers

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه کابینه ، معنی اصطلاح کابینه ، به کابینه چی می گن؟ ، کابینه چی می شه؟، واژه کابینه ، معادل کابینه ، کابینه synonym , کابینه definition , کابینه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 413 میلی ثانیه.