کابینه ائتلافی


english

1 Law:: coalition cabinet

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه کابینه ائتلافی ، معنی اصطلاح کابینه ائتلافی ، به کابینه ائتلافی چی می گن؟ ، کابینه ائتلافی چی می شه؟، واژه کابینه ائتلافی ، معادل کابینه ائتلافی ، کابینه ائتلافی synonym , کابینه ائتلافی definition , کابینه ائتلافی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.