کاتالونیا


english

1 general:: Catalonia

transnet.ir


معنی کلمه کاتالونیا ، معنی اصطلاح کاتالونیا ، به کاتالونیا چی می گن؟ ، کاتالونیا چی می شه؟، واژه کاتالونیا ، معادل کاتالونیا ، کاتالونیا synonym , کاتالونیا definition , کاتالونیا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 448 میلی ثانیه.