کاتالیز


english

1 general:: catalysis

transnet.ir


معنی کلمه کاتالیز ، معنی اصطلاح کاتالیز ، به کاتالیز چی می گن؟ ، کاتالیز چی می شه؟، واژه کاتالیز ، معادل کاتالیز ، کاتالیز synonym , کاتالیز definition , کاتالیز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 321 میلی ثانیه.