کاتالیزور


فارسی

1 عمومی:: Catalytic

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: catalyst

transnet.ir


معنی کلمه کاتالیزور ، معنی اصطلاح کاتالیزور ، به کاتالیزور چی می گن؟ ، کاتالیزور چی می شه؟، واژه کاتالیزور ، معادل کاتالیزور ، کاتالیزور synonym , کاتالیزور definition , کاتالیزور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 444 میلی ثانیه.