کاتالیست


english

1 general:: Catalyst

worldtranslators.net


معنی کلمه کاتالیست ، معنی اصطلاح کاتالیست ، به کاتالیست چی می گن؟ ، کاتالیست چی می شه؟، واژه کاتالیست ، معادل کاتالیست ، کاتالیست synonym , کاتالیست definition , کاتالیست meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 323 میلی ثانیه.