کاتد توپر و توخالی


english

1 general:: Solid and hollow cathode

transnet.ir


معنی کلمه کاتد توپر و توخالی ، معنی اصطلاح کاتد توپر و توخالی ، به کاتد توپر و توخالی چی می گن؟ ، کاتد توپر و توخالی چی می شه؟، واژه کاتد توپر و توخالی ، معادل کاتد توپر و توخالی ، کاتد توپر و توخالی synonym , کاتد توپر و توخالی definition , کاتد توپر و توخالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 458 میلی ثانیه.