کاتر


english

1 general:: meat bowl cutter

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه کاتر ، معنی اصطلاح کاتر ، به کاتر چی می گن؟ ، کاتر چی می شه؟، واژه کاتر ، معادل کاتر ، کاتر synonym , کاتر definition , کاتر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 488 میلی ثانیه.