کاتولیک مسلک کردن


english

1 general:: Catholicize

transnet.ir


معنی کلمه کاتولیک مسلک کردن ، معنی اصطلاح کاتولیک مسلک کردن ، به کاتولیک مسلک کردن چی می گن؟ ، کاتولیک مسلک کردن چی می شه؟، واژه کاتولیک مسلک کردن ، معادل کاتولیک مسلک کردن ، کاتولیک مسلک کردن synonym , کاتولیک مسلک کردن definition , کاتولیک مسلک کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 433 میلی ثانیه.