کاتیون دوظرفیتی


english

1 general:: divalent cation

transnet.ir


معنی کلمه کاتیون دوظرفیتی ، معنی اصطلاح کاتیون دوظرفیتی ، به کاتیون دوظرفیتی چی می گن؟ ، کاتیون دوظرفیتی چی می شه؟، واژه کاتیون دوظرفیتی ، معادل کاتیون دوظرفیتی ، کاتیون دوظرفیتی synonym , کاتیون دوظرفیتی definition , کاتیون دوظرفیتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 417 میلی ثانیه.