کاپوت


english

1 general:: condom, hood

transnet.ir


معنی کلمه کاپوت ، معنی اصطلاح کاپوت ، به کاپوت چی می گن؟ ، کاپوت چی می شه؟، واژه کاپوت ، معادل کاپوت ، کاپوت synonym , کاپوت definition , کاپوت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 507 میلی ثانیه.