کاپیتالیزم کاپیتالیسم

kâ-pi-tâ-lizm


english

1 Law:: /سرمايه‌داري/ capitalism

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه کاپیتالیزم کاپیتالیسم ، معنی اصطلاح کاپیتالیزم کاپیتالیسم ، به کاپیتالیزم کاپیتالیسم چی می گن؟ ، کاپیتالیزم کاپیتالیسم چی می شه؟، واژه کاپیتالیزم کاپیتالیسم ، معادل کاپیتالیزم کاپیتالیسم ، کاپیتالیزم کاپیتالیسم synonym , کاپیتالیزم کاپیتالیسم definition , کاپیتالیزم کاپیتالیسم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 445 میلی ثانیه.