کاپیتالیست

kâ-pi-tâ-list


english

1 Law:: capitalist

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه کاپیتالیست ، معنی اصطلاح کاپیتالیست ، به کاپیتالیست چی می گن؟ ، کاپیتالیست چی می شه؟، واژه کاپیتالیست ، معادل کاپیتالیست ، کاپیتالیست synonym , کاپیتالیست definition , کاپیتالیست meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 349 میلی ثانیه.