کاپیتالیستی

kâ-pi-tâ-listi


english

1 Law:: capitalist; capitalistic

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه کاپیتالیستی ، معنی اصطلاح کاپیتالیستی ، به کاپیتالیستی چی می گن؟ ، کاپیتالیستی چی می شه؟، واژه کاپیتالیستی ، معادل کاپیتالیستی ، کاپیتالیستی synonym , کاپیتالیستی definition , کاپیتالیستی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 505 میلی ثانیه.