گاباردین


english

1 general:: gabardine

transnet.ir


معنی کلمه گاباردین ، معنی اصطلاح گاباردین ، به گاباردین چی می گن؟ ، گاباردین چی می شه؟، واژه گاباردین ، معادل گاباردین ، گاباردین synonym , گاباردین definition , گاباردین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 307 میلی ثانیه.