گارانتی

gâ-rân-ti


english

1 general:: guarantee

transnet.ir

2 Law:: guarantee; guaranty

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: warranty (ie of quality of a product)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: safeguard; insurance (against)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه گارانتی ، معنی اصطلاح گارانتی ، به گارانتی چی می گن؟ ، گارانتی چی می شه؟، واژه گارانتی ، معادل گارانتی ، گارانتی synonym , گارانتی definition , گارانتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 446 میلی ثانیه.