گارد


english

1 general:: guard

transnet.ir


معنی کلمه گارد ، معنی اصطلاح گارد ، به گارد چی می گن؟ ، گارد چی می شه؟، واژه گارد ، معادل گارد ، گارد synonym , گارد definition , گارد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 430 میلی ثانیه.