گارنفسکی


english

1 general:: Garnefski

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه گارنفسکی ، معنی اصطلاح گارنفسکی ، به گارنفسکی چی می گن؟ ، گارنفسکی چی می شه؟، واژه گارنفسکی ، معادل گارنفسکی ، گارنفسکی synonym , گارنفسکی definition , گارنفسکی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 576 میلی ثانیه.